Eвропейската алтернатива на Турция е неизбежна и
един ден тя ще бъде неотделима част от Европа като политическо, икономическо и културно пространство!

Orient Radio Bg Online / Canli

История на турската литература,Йорданка Бибина

Автор:Йорданка Бибина
Издател:АИ “Проф. Марин Дринов”
Размер: 14х19,9
Брой страници: 256
Корица: мека
ISBN: 9544305475

Това е първата история на турската литература, публикувана на български език. Съставена е в два тома. Този том изследва развитието на турската литература от първите писмени паметници от VI до началото на XIX в. Във втория ще бъде обхваната новата и модерната турска литература, която се формира от средата на миналия век, откъсвайки се от старата, средновековна литературна традиция, възприемайки европейските образци и естетика.

Пътят на турската литература се проследява от самото й създаване, от епоса, мита и легендата до възприемането на ислямските културни и духовни ценности и до издигането й до нивото на най-развитите през този период източни литератури - персийската и арабската. Разглеждането на литературния канон е своеобразно въвеждане към особеностите на големите литератури на Ориента. Анализирано е взаимодействието между „свое" и „чуждо", породено от важните цивилизационни промени и редуващите се смени на парадигмата - от по-древната тюркска литературна традиция към дълбоката и същностна промяна, настъпила през XIII-XIV в. след приемането на исляма и усвояването на водещата източна литературна традиция - арабско-персийската, която от своя страна отстъпва и се руши под влияние на задълбочаващата се „европеизация", започнала в началото на XVIII в.

В книгата се разглеждат периодизацията на старата, класическата, или както още се нарича. Ливанската турска литература, теченията-и тенденциите, характеризиращи всеки обособен период, както и основните автори, създали огромното литературно наследство на Османска Турция. Произведенията на поети като Джеляледдин Руми Мевляна, Юнус Емре, Ашък Паша, Ахмед Паша, Михри Хатун, Баки, Вей-си, Нефи, Недим, Фузули, Наби са разгледани в контекста на съответната историческа епоха и на взаимоотношението творец - общество. Предложени са и немалко преводи на техните стихове, което позволява на българския читател да преодолее езиковата бариера.

Изследването открива нова страница в българския прочит на старата турска литература и ще обогати познанията както на специалистите и преподавателите по балкански и славянски лигератури, по литературна компаративистика, на студентите по турска филология и балканска история, така и на всички, които се интересуват от проблемите на турската културна история.

*

Йорданка Бибина

Области на професионален интерес:

история на турската култура, история на турската литература, културни идентичности, балкански културни взаимодействия, европеизация на турската култура, модернизация на Балканите, литература на турското малцинство в България, интеграция на малцинствата в България, българо-турски културни взаимоотношения.

Публикуване на коментар

StatCounter

Our Blogger Templates

  © Blogger template The Beach by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP